Ensure an Adequate Minimum Income for all!

EAPN website

Malta

Assigura D]ul Minimu Adekwat G]al Kul]add

Kantuniera ‘l bog]od minn darek, xi ]add jista’ jkun qieg]ed jag]mel l-g]a\la diffi`li bejn l-ikel jew li ju\a l-ener[ija biex isa]]an, jinkwieta dwar il-kera, dejjem be\g]an kull meta j]abbat il-bieb u jara kif jag]mel biex i[ebbed kemm jifla] kull euro li jkollu.

I\-\ieda fl-ittimbrar tan-nies li qeg]din jir`ievu l-benefi``ji so`jali b]ala nies g]a\\enin, u li l-benefi``ji huma g]otjiet [eneru\i, aktar qed iddg]ajjef is-sitwazzjoni ta’ madwar 79 miljun ru] fl-Ewropa li qeg]din jiffa``jaw il-faqar; bir-ri\ultat li kull [urnata jkollhom b\onn jie]du u jag]mlu g]azliet ibsien. L-Assigurazzjoni ta’ Skema g]al D]ul Minimu Adekwat tista’ tkun is-soluzzjoni sabiex issir bidla ta’ din ir-realta u biex jinbnew sisien sodi g]all-parte`ipazzjoni f’so`jeta, fejn kul]add ikollu a``ess g]al ]ajja dinjitu\a. F’sitwazzjoni ta’ in`ertezza fl-ekonomija, kif ukoll fit-turbulenza finanzjarja ta’ b]al issa, aktar u aktar familji ]a jkunu dipendenti fuq assistenza so`jali b]ala l-uniku tama biex il-futur tag]hom ikun fis-sod.

A]na hawn ta]t iffirmati qed nesprimu l-inkwiet tag]na dwar it-theddida kurrenti g]as-sistema tal-Protezzjoni So`jali ta’ l-Ewropa. Niddikjaraw l-appo[[ tag]na lejn il-Kummissjoni Ewropea 2008 dwar “ir-rikommandazzjoni g]all-Attivita’ Inklussiva ta’ nies esklu\i mid-dinja tax-xog]ol” sabiex “ikunu rikonuxxuti d-drittijiet ba\i`i individwali g]ar-ri\orsi u assistenza so`jali bi\\ejjed biex jg]ixu ]ajja li tkun kompatibbli ma’ dik li tixraq dinjita’ umana.” Nappellaw sabiex tittie]ed azzjoni de`i\iva, sabiex din ir-rakkommandazzjoni tkun implimentata.

Din is-sena (2009) ser isiru l-elezzjonijiet g]all-]atra ta’ Parlament [did fl-Ewropa kif ukoll g]all-]atra ta’ Kummissjoni Ewropea [dida. Mill-banda l-o]ra, l-2010 ]a tkun is-sena Ewropea dedikata lejn il-[lieda kontra il-FAQAR U ESKLU||JONI SO¬JALI. Issa huwa l-waqt biex tin]oloq vi\\joni [dida u impenn g]all-]olqien ta’ SKEMI G}AL D}UL MINIMU ADEKWAT sabiex persuna tg]ix ]ajja ta’ dinjita.

KUL}ADD G}ANDU DRITT G}AL }AJJA TA’ DINJITA’

Biex tkun taf aktar dwar il-kampanja ta EAPN dwar D]ul Minimu Adekwat u biex tiffirma dan l-appell id]ol fuq: www.adequateincome.eu

Din ser tkun u\ata fuq il-livell ta’ l- Unjoni Ewropea. Biex din il-ver\joni tkun u\ata fuq il-livell ta’ stat membru, kull network irid ida]]al xi kitba li g]andha x’taqsam ma’ din ir-realta’, filwaqt li j\omm quddiem g]ajnejh il-kampanja wiesgha Ewropea. Kull network hija risponsabbli li ti[bor il-firem g]al dan l-appell.

Not everyone has access to a dignified life.