Ensure an Adequate Minimum Income for all!

EAPN website

Sweden

ALLA HAR RÄTT TILL ETT VÄRDIGT LIV

Försäkra alla om en minimiinkomst!

Nära Ditt eget hem finns någon som tvingas göra det svåra valet mellan att äta eller hålla sig varm, bekymra sig för hyran och fundera på hur varje krona skall räcka så länge som möjligt. De tvingas varje dag till omöjliga val.

Många som tar emot stöd i välfärdssamhället marginaliseras och utmålas som lata. Sociala rättigheter kallas ”passiva utbetalningar”. Denna stigmatisering förvärrar situationen för EU:s 79 miljoner fattiga.

Att tillförsäkra alla en minimiinkomst är viktigt för att ändra denna verklighet. Det gäller att lägga en grund så att alla kan delta i samhällslivet – alla skall kunna leva ett värdigt liv. Nu när finansiellt kaos växer och ekonomisk osäkerhet ökar blir fler och fler familjer beroende av samhällsstöd som sin enda möjlighet till trygghet och överlevnad.

Vi som undertecknat detta upprop är oroade över de aktuella hoten mot de sociala stödsystemen i Europa. Vi uttrycker vårt stöd för EU-kommissionens ”Rekommendation om aktivt stöd till dem som uteslutits från arbetsmarknaden” och att ”erkänna de grundläggande individuella rättigheterna till resurser och stöd är tillräckliga för att kunna leva ett värdigt liv”. Vi uppmanar politikerna till beslutsam handling för att förverkliga denna rekommendation.

I år väljs ett nytt Europaparlament och en ny EU-kommission utses.

År 2010 har utsetts till det EUROPEISKA ÅRET FÖR KAMP MOT FATTIGDOM OCH SOCIAL UTSLAGNING.  – Nu är rätta tiden för en ny vision och ett åtagande om att tillförsäkra alla en minimiinkomst som innebär rätt till ett värdigt liv för alla med full delaktighet i samhället!

Stockholm i mars 2009

Sonja Wallbom, Förbundsordf  RFHL                        

Jan-Olof Forsén, Förbundsordf  RSMH

Helena Frisk, Förbundsordf  Verdandi

 

Not everyone has access to a dignified life.