Ensure an Adequate Minimum Income for all!

EAPN website

Bulgaria

АПЕЛ

Съвсем близо до Вашия дом, някой човек прави трудния избор дали да се топли или да се храни, тревожи се за наема, ужасява се да не се почука на вратата, чуди се как от всеки лев да плати два.

Нарастващото заклеймяване на хората, които получават помощи, като мързеливи и окачествяването на социалните помощи като пасивни мерки още повече влошава ситуацията на 79 милиона човека в Европейския съюз, които живеят в бедност и са принудени всеки ден да правят невъзможни избори. Осигуряването на схеми за адекватен минимален доход е основният начин да се промени тази реалност и да се изградят солидни основи за участие в общество, в което всеки има достъп до достоен живот. В ситуацията на нарастваща финансова бъркотия и икономическа несигурност, все повече семейства ще трябва да разчитат на социалното подпомагане като единствен лъч надежда за изграждане на сигурно бъдеще.

Ние, долуподписаните изразяваме нашата тревога във връзка с текущата заплаха към системите за социална защита в Европа. Ние декларираме нашата подкрепа за “признаването на основното право на индивидите за достъп до ресурси и социално подпомагане, достатъчни за да се живее по начин, който е съвместим с човешкото достойнство”, посочено в “Препоръката за активно включване на хората, изключени от трудовия пазар” на Европейската Комисия от 2008. Ние призоваваме за решителни действия за прилагане на тази Препоръка.

През 2009 са изборите за нов Европейски Парламент и назначаването на нова Европейска комисия, а 2010 е Европейската година за борба с бедността и социалното изключване – СЕГА е времето за нова визия и за ангажимент към схемите за адекватен минимален доход, които да гарантират живот в достойнство!

Not everyone has access to a dignified life.